Home / Bazi Neghabha

Bazi Neghabha

claudin family Part-35 خانواده ی کلاین – شمارش معکوس برای رفتن به چین

تنها چند روز تا رفتن جن و بیل به چین و آوردن پسرشان باقی مانده است. اما آنها باید حتما قبل از سفر چند واکسن بزنند، چیزی که بیل به شدت از آن می ترسد. از آن طرف هم زمانی که در فروشگاه، سگشان مگی خیلی بد برای یک پسربچه …

Read More »

claudin family Part-34 خانواده ی کلاین – جاده ای به سوی پدر و مادر شدن

در حالیکه بیل و جن آماده رفتن به چین و آوردن پسر خوانده شان، ویلیام هستند،  از این فرصت استفاده میکنند و مروری بر سفر پر فراز و نشیبشان در راه پدر و مادر شدن می کنند. از اولین تصمیم آنها برای تشکیل خانواده تا روزی که متوجه شدند دیگر …

Read More »

claudin family Part-32 خانواده ی کلاین – اتفاقی در روند سرپرستی

حالا که روند کارهای فرزند خواندگی روبه جلوست،  زمان آن رسیده که خانم و آقای کلاین برای پدر و مادر شدنشان، آمادگی های لازم را  فراهم کنند. قبل از هر چیز باید خانه شان را برای زندگی بچه ایمن کنند. و این بدین معناست که درهای کابینتها را محکم کنند، …

Read More »
Open